Przenośny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT310

Przenośny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT310

: BI*114980
: nowy
0,00 zł
Brutto

Przenośny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT310

Dane techniczne:

  • Producent: MEGGER
  • oznaczenie producenta: PAT310
  • nr katalogowy: 114980

Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350

Charakterystyka:

· Zwarta kompaktowa obudowa

· Intuicyjna obsługa

· Badanie ręczne lub automatyczne

· Pomiar ciągłości 200mA

· Pomiar rezystancji uziemienia 10A, 25A (PAT350)

· Pomiar prądów upływowych różnicowego, zastępczego i dotykowego

· Pomiar rezystancji izolacji

· Pomiar poboru mocy

· Próba na przebicie 1500V, 3000V AC (PAT350)

· Pomiar przenośnych wyłączników RCD

· Duży, kolorowy wyświetlacz

Zastosowanie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel domu, pracodawca lub właściciel miejsca pracy lub budynków użyteczności publicznej ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich sprzętów elektrycznych dostępnych dla lokatorów, pracowników lub obywateli. Jedyną akceptowaną metodą zapewnienia bezpieczeństwa są okresowe badania elektryczne. Badania mogą być wykonane przez uprawnionych elektryków dysponujących odpowiednimi przyrządami. Przyrząd PAT350 jest idealny do wykonywania badań przenośnego sprzętu w takich obiektach, jak: zakłady pracy, hotele, budynki użyteczności publicznej, szkoły, uczelnie, sklepy, biura, teatry, banki, restauracje, kawiarnie, obiekty sportowe, kina, teatry etc. odel PAT350 jest odpowiedni do stosowania w wypożyczalniach narzędzi, gdzie sprzęt elektryczny jest rutynowo badany przed każdym wypożyczeniem, ponieważ PAT350 poza standardowymi testami może wykonać próbę na przebicie sprzętu elektrycznego. Próba na przebicie musi być również wykonywana przez producentów sprzętu oraz przez serwisy po dokonaniu naprawy z ingerencją w izolację główną sprzętu.

Opis:

PAT350 to łatwe do przenoszenia tester do badań bezpieczeństwa przenośnego sprzętu elektrycznego. PAT350 posiadają dedykowane przyciski funkcyjne pozwalające na bezpośredni dostęp do poszczególnych pomiarów. Są adresowane dla klientów, którzy nie potrzebują rozbudowanych, w pełni konfigurowanych baz danych klientów i wyników badań przechowywanych w przyrządach, natomiast wymagają pełnego zakresu funkcji pomiarowych pozwalających na automatyczne lub ręczne badania szerokiego spektrum sprzętu elektrycznego. 

Funkcje pomiarowe przyrządu:

· Pomiar ciągłości i rezystancji przewodu uziemiającego

W celu zweryfikowania integralności uziemienia odsłoniętych części metalowych urządzeń z uziemieniem (Klasa I). Prąd pomiarowy 25A jest wymuszany za pośrednictwem sondy dotykanej do odsłonietych części metalowych badanego urządzenia, obwód prądu jest zamykany poprzez styk uziemienia we wtyczce zasilającej. Do badań przewodu uziemiającego dostępne są prądy 10A oraz 25A. Dla delikatnych sprzętów elektronicznych, gdzie duże prądy mogłyby spowodować uszkodzenia, możliwy jest wybór prądu 200mA.

· Pomiar rezystancji izolacji

W celu sprawdzenia izolacji części przewodzących w stosunku do ziemi stosowane jest napięcie 500V dc. Przewody fazowy i neutralny są mostkowane i napięcie pomiarowe jest przykładane pomiędzy ten mostek i styk uziemienia. Dla sprzętów nie posiadających podłączenia uziemiającego (Klasa II), sonda jest używana do podłączenia do dotykania w dowolnym miejscu obudowy sprzętu (stosowane jest również owijanie obudowy folią metalową). W przypadkach, gdzie 500V mogłoby uszkodzić czuły sprzęt, PAT350 dostarcza alternatywne metody weryfikacji integralności izolacji. Możliwy jest wybór niższego napięcia 250V dc, lub mogą być wykonane pomiary alternatywne takie, jak Dotykowy Prąd Upływowy lub Zastępczy Prąd Upływowy.

· Pomiar dotykowego prądu upływowego

Jeżeli nie istnieje przewód uziemiający, (sprzęt Klasy II) ścieżka powrotu do ziemi musi być sztucznie dostarczona w celu symulacji trzymania sprzętu w ręku. W tym celu używana jest sonda, która jest dotykania do dostępnych części przewodzących. Podczas pomiaru dotykowego prądu upływowego badany sprzęt jest zasilany napięciem przy jakim normalnie pracuje. Wyświetlany jest prąd płynący do ziemi. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).

· Pomiar różnicowego prądu upływowego

Analogicznie, jak przy pomiarze prądu dotykowego, podczas pracy badanego sprzętu mierzona jest różnica prądów w przewodzie fazowym i neutralnym. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).

· Pomiar zastępczego/alternatywnego prądu upływowego

Pomiar ten jest wykonywany tą samą metodą co pomiar rezystancji izolacji, tj. między przewodem uziemiającym i mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym. Dla Klasy II, sonda jest używana do dotykania do dostępnych części przewodzących sprzętu. Przykładane jest napięcie 50Hz o wartości 40V i mierzony jest prąd upływowy. Obniżone napięcie redukuje ryzyko porażenia prądem i zapobiega uruchomieniu sprzętu tam, gdzie mogłoby to być niebezpieczne. Ponieważ jest to napięcie 50Hz, impedancja ścieżki upływności jest taka sama, jak podczas pracy przy nominalnym zasilaniu. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).

· Pomiar mocy pobieranej

Celem pomiaru jest sprawdzenie, czy sprzęt pracuje tak, jak powinien. Do sprzętu jest przykładane nominalne napięcie pracy. Jednocześnie, wartość VA (mocy pobieranej) jest wyświetlana jako dodatkowe potwierdzenie, czy prąd pobierany przez badany sprzęt jest taki, jak oczekiwany.

· Sprawdzenie przedłużaczy oraz kabli zasilających IEC

Wykonywane są pomiary rezystancji izolacji i pomiar rezystancji uziemienia. Dodatkowo sprawdzana jest prawidłowość okablowania (biegunowość, brak przerw i zwarć)

· Badanie przenośnych wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

Niektóre przedłużacze zawierają przenośne 30mA RCD w celu ochrony w specjalnych lokalizacjach. PAT300 może wykonać pomiary czasów wyzwolenia wyłączników RCD przy prądach ½ x I; 1 x I (0° i 180°); 5 x I (0° i 180°). Podczas sekwencji pomiarowej przyrząd przypomina o sprawdzeniu działania ręcznego przycisku testu działania RCD.

· Próba na przebicie

W sytuacjach, gdzie zastosowanie wymaga wykonania próby na przebicie, wysokie napięcie jest przykładane do dowolnych odsłoniętych części metalowych poprzez sondę (będącą na wyposażeniu PAT350). Prąd upływowy pomiędzy mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym a sondą jest monitorowany i wskazywane jest wystąpienie przebicia. Dla Klasy I napięcie próby wynosi 1,5kV ac, natomiast dla Klasy II wynosi ono 3kV ac.

Prosta obsługa polegająca na naciśnięciu przycisku wybranego testu sprawia, że przyrządy z serii PAT350 są przyjazne i intuicyjne w użyciu. Spełniane są wymagania wszystkich norm, wliczając badania urządzeń klasy I oraz II, kable zasilające IEC, przedłużacze, oraz pełne badania przenośnych wyłączników różnicowoprądowych. Automatyczny tryb jest dostępny dla badań urządzeń Klasy I oraz Klasy II. W trybie automatycznym pomiary wykonywane są sekwencyjnie poprzez pomiar uziemienia, izolacji i działania, wskazując, czy każdy test zakończył się pozytywnie, czy negatywnie. Jeżeli wynik danego testu będzie negatywny, wtedy dalsze badanie zostanie wstrzymane. Podczas badania ręcznego, każdy pomiar jest poprzedzony ekranem wyboru, gdzie wybierane są parametry, takie jak prąd pomiaru przewodu uziemiającego, napięcie pomiaru izolacji, czy typ mierzonego prądu upływu. Przyciski diagnostyczne zapewniają bezpośredni dostęp do każdego pomiaru indywidualnie, pozwalając na wykonywanie pojedynczych testów w następstwie naprawy lub wystąpienia podejrzanych wyników. Akcesoria na wyposażeniu wszystkich modeli zawierają przewód do pomiaru uziemienia i rezystancji izolacji, adapter do badania przedłużaczy oraz futerał transportowy na przyrząd i przewody.

Specyfikacja techniczna:

· Zasilanie

Napięcie: 230V a.c. ±10%

Pomiar napięcia: ±2% ±1V

Pomiar częstotliwości: ±1% ±0,1Hz

· Pomiar rezystancji przewodu uziemiającego

Napięcie rozwarcia: 9V a.c. ±10% ±0,1V (zasilanie: 230V 50Hz)

Pomiar prądem 10A: 10A rms ±20% ±0,5A na 0,1Ω

Pomiar prądem 25A: 25A rms ±5% ±0,5A na 0,1Ω

Dokładność:

±5% ±3cyfry (0 do 0,49Ω)

±5% ±5cyfr (0,5 do 0,99Ω)

Rozdzielczość: 10mΩ (0 do 1,99Ω)

 Zakres wyświetlany: 0 do 1,99Ω

Zerowanie: do 1,00Ω

Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1 sek. do 20 sek.

· Pomiar ciągłości

Uwaga:

Pomiar ciągłości jest pomiarem DC wykonywanym automatycznie w obu kierunkach.

Jako wynik pokazywana jest wartość średnia z obu pomiarów.

Napięcie pomiarowe: 4,0V d.c. -0% +10% (przy rozwarciu)

Prąd pomiarowy: 200mA -0% +10% ±5mA (na obciążeniu 2Ω)

Dokładność:

±5% ±3 cyfry (0 do 9,49Ω)

±5% ±5 cyfr (0,5 do 0,99Ω)

Rozdzielczość: 10mΩ (1 do 19,99Ω)

Zakres wyświetlany: 0 do 19,99Ω

Zerowanie: do 9,99Ω

Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1 sek. do 20 sek.

· Pomiar rezystancji izolacji

Napięcie pomiarowe:

250V d.c. -0% +25% napięcie rozwarcia

500V d.c. -0% +25% napięcie rozwarcia

(500V d.c. na obciążeniu 0,5MΩ)

Dokładność (230V):

±2% ±5 cyfr (0 do 19,99MΩ

±5% ±10 cyfr (20 do 99,99MΩ

Rozdzielczość: 0,0M1Ω (0,10 do 99,99MΩ)

Zakres wyświetlany: 0 do 99,99MΩ

Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1 sek. do 1 minuty

· Zastępczy prąd upływowy

Napięcie pomiarowe: 40V a.c. ±10%

Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci 50Hz

Dokładność: ±5% ±5 cyfr

Rozdzielczość: 0,01mA

Zakres wyświetlany: 0 do 19,99mA

Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1 sek. do 1 minuty

Wyniki przeliczane do napięcia 230V +10%

· Różnicowy prąd upływowy

Napięcie pomiarowe: nominalne sieci 230V a.c.

Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci 50Hz

Dokładność: ±5% ±5 cyfr

Rozdzielczość: 0,01mA

Zakres wyświetlany: 0 do 19,99mA

Wyniki przeliczane do napięcia 230V +10%

· Dotykowy prąd upływowy

Napięcie pomiarowe: nominalne sieci 230V a.c.

Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci 50Hz

Dokładność: ±5% ±5 cyfr

Rozdzielczość: 0,01mA

Zakres wyświetlany: 0 do 10,00mA

Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1 sek. do 5 sek.

Wyniki przeliczane do napięcia 230V +10%

· Pomiar poboru mocy

Napięcie pomiarowe: nominalne sieci 230V a.c.

Dokładność:

±5% ±10 cyfr (0 do 99VA)

±5% ±50 cyfr (100VA do 999VA)

±5% ±100 cyfr (1000VA do 3700VA

Rozdzielczość: 1VA (0 do 3700VA)

Zakres wyświetlany: 0 do 3,99kVA

Wyniki przeliczane do napięcia 230V +10%

Wynik pokazuje obciążenie w VA

· Pomiar przedłużaczy

Pomiar zawiera pomiar rezystancji izolacji oraz rezystancję przewodu uziomowego

Napięcie testu biegunowości: 12V

Biegunowość:

Kabel OK

Fazowy neutralny - zwarcie

Fazowy neutralny - skrzyżowane

Fazowy/neutralny - przerwa

· Próba na przebicie

Napięcie próby

1500V a.c. dla Klasy I

3000V a.c. dla Klasy II

Prąd pomiarowy: < 3,5mA prąd zwarcia przy napięciu zasilania 253V

Dokładność pomiaru prądu: ±5% ±5 cyfr

Rozdzielczość: 0,01mA

Zakres wyświetlany: 0 do 3,0mA

Czas trwania pomiaru: kontrolowany przez użytkownika

· Badanie przenośnych wyłączników różnicowoprądowych 30mA (RCD)

Napięcie pomiarowe: nominalne sieciowe 230V

Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieciowa 50Hz

Dokładność prądu pomiarowego:

Dla ½ x I: -8% do -2%

Dla 1 x I (0° i 180°), 5 x I (0° i 180°): +2% do +8%

Dokładność czasu wyzwolenia: ±1% ±5 cyfr

Rozdzielczość czasu wyzwolenia: 0,1ms

Zakres wyświetlany:

Dla ½ x I: 0 do 1999ms

Dla 1 x I, 5 x I: 0 do 300ms

Dla 5 x I, 5 x I: 0 do 40ms

· Test bezpiecznika

Napięcie pomiarowe: 3,3V

Ostrzeżenie: dźwiękowy sygnał gdy bezpiecznik jest sprawny

· Bezpieczeństwo

Seria PAT300 spełnia wymagania normy IEC 61010-1:2001 (PN)

Przewody pomiarowe spełniają wymagania IEC 61010-031:2002 (PN)

Kategoria przepięciowa II do 300V do ziemi

Temperatura pracy: 10 do +50°C

Temperatura magazynowania: -20 do +60°C

Wilgotność:

90%RH przy od -10 do +30°C

75%RH przy +30° do +50°C

Szczelność obudowy: IP40

Waga:

PAT350 (sam przyrząd): 4,5kg

Wymiary

Tylko przyrząd: 175 x 320 250mm

Z futerałem: 190 x 400 x 290mm

BI*114980

Opis

Producent
MEGGER
Grupa aparatury pomiarowej do pomiarów elektrycznych
Testery bezpieczeństwa wyrobów i urządzeń elektrycznych

16 innych produktów w tej samej kategorii: